Çiftlik Yönetim Danışmanlığı

uyan-veteriner-ciftlik-yonetim-danismanligi-1
Çiftlik Yönetim Danışmanlığı

Son yıllarda önemli sayıda kuruluşu gerçekleştirilen hayvancılık işletmelerinin bir kısmında ciddi işletmecilik sorunu yaşanmaktadır. Özellikle süt sığırcılığı işletmelerinde ciddi besleme ve üreme sorunları yaşanmakta, hedeflenen toplam başarı süt verimine indirgenerek sorunların daha da büyümesine seyirci kalınmaktadır.

Çiftlikteki başarıyı etkileyen en büyük faktör sürü yönetimidir. Sürü yönetimindeki başarıyı belirleyen rasyonel besleme, yemleme, yemlik yönetimi, barınak, kızgınlık tespiti, tohumlamada isabet, süt verimi, süt kompozisyonu vb. yönetimsel işlemlerdir. Çoğu zaman bir makine olarak algılanan çiftlik hayvanlarının aslında biyolojik canlılar olduğu, fiziksel ve fizyolojik gereksinimlerinin çok iyi bilinmesi ve takip edilmesi, refah düzeylerinin sürekli korunma gerekliliği unutulmamalıdır.

Büyükbaş hayvan İşletmeciliği

Sığırcılık İşletmelerine özel hizmet alanlarımız;
Süt Sığırcılığı işletmelerine özel teknik destek programı;

 • Irk ve yaşa özel yemleme-besleme,
 • Yemlik yönetim,
 • Süt kalitesi iyileştirme; süt yağı, süt proteini, somatik hücre sayısı, mikrobiyal yük, toksin ve kalıntı kontrol, fonksiyonel süt üretimi,
 • Sağlık koruma; mastitis, enfeksiyöz hastalıklar, metabolik hastalıklar, sindirim sistemi bozuklukları,
 • Üreme performansı koruma; kızgınlık kontrolü, üreme problemi çözümü,
  tohumlama, gebelik, laktasyon, geçiş dönemi, doğum, doğum sonrası
  süreç takibi,
 • Buzağı; yeni doğan bakımı, besleme, yetiştirme,
 • Sürü yönetimi,
 • Gübre işleme.

Besi işletmelerine özel teknik destek programı;

 • Irk ve yaşa özel yemleme-besleme,
 • Yemlik yönetimi,
 • Et kalitesi iyileştirme; besleme ile karkas yağ-protein-su içeriği kontrolü,
 • Sağlık koruma; enfeksiyöz hastalıklar, metabolik hastalıklar, sindirim sistemi bozuklukları,
 • Sürü yönetimi,
 • Gübre işleme.
 • Yem ve hayvancılıkta amaca özel teknik eğitim, teknik eleman temini, mentörlük, benchmarking, yurtdışı hayvancılık fuarlarına katılım organizasyonu ve rehberlik hizmetleri;
 • Büyükbaş hayvancılık işletmeleri için eğitimli teknik eleman temini,
 • Hayvan yetiştirme,
 • Hayvan besleme,
 • EuroTier, VICTAM, World Dairy Expo, Dairy Show, vb. yurt dışı fuarlara katılım organizasyonları, rehberlik hizmetleri.

Süt Sığırcılığı İşetmeleri

SÜT SIĞIRCILIĞINDA BAŞARININ YOLU DOĞRU BESLEMEDEN GEÇER…
Endüstriyel hayvancılık ülkemizde hızla gelişmekte, bu gelişme ile birlikte çiftliklerde yaşanan sorunlar da hızla büyümektedir. Süt ineklerinde verim artıkça çevreye ve beslemeye karşı hassasiyet artmakta, üreme performansı düşmektedir. Endüstriyel anlamda bir süt sığırcılığı işletmesinde, bir inekten ineğin ırkına, yaşına göre beklenen miktarda günlük süt ve yılda bir adet buzağı elde edilmelidir. Modern bir çiftlikte günlük giderler satılan süt ile karşılanırken, inek başına yılda bir buzağı eldesi ise işletmenin en temel karını oluşturmaktadır. Süt veriminin sürekliliği, inek başına yılda bir buzağı ve sağlıklı bir sürü için doğru besleme en temel araçtır. Doyan ineğin doyuracağı, diğer bir ifade ile “hayvanın ağızdan sağılacağı” asla  unutulmamalıdır. Süt ineklerinin beslenmesi hayvanın yaşına, canlı ağırlığına, süt verimine,
sütteki yağ, protein oranına ve çevre koşullarına bağlı olarak sürekli değişim içindedir.
Bu değişime uygun;

 • Rasyonel besleme-yemleme,
 • Hedef miktar ve endüstriyel kullanıma uygun kalitede (süt yağı ve protein oranı uygun, soğutulmuş, mikroorganizma sayısı kontrol altına alınmış, kalıntı veya mikotoksin içermeyen) çiğ süt üretiminin sürekliliği,
 • Yılda mutlak bir buzağı eldesi için döl verimi kontrolü, mastitis, ayak hastalıkları,
 • Enfeksiyöz ve metabolik hastalık riskini önleyecek sağlık koruma,
 • Buzağı büyütme,
 • Damızlık düve ve kasaplık dana yetiştirme,
 • Tüm bunların dikkate alındığı bir sürü yönetimi endüstriyel hayvancılığının ön koşuludur. Hayvanın gebe olması gerektiği halde gebe
  kalmadan geçirdiği her bir günün işletmeye maliyeti ülkemiz koşullarında en az 15 kg çiğ süt bedeline eşdeğerdir.

Endüstriyel süt sığırcılığının diğer bir önkoşulu işletmenin sürekliliğinin sağlanması ve optimal düzeye kadar sürünün büyütülmesidir. Bu hedef, çevreye duyarlılığı ve modern tekniklerinin uygulanabilirliğini de zorunlu kılar. Bu amaçla gübre yönetimi ve gelişmiş ülkelerdeki modern hayvancılık uygulamalarının yakından takibi gerekir.

Endüstriyel süt sığırcılığı işletmelerinde süt verimini ve kalitesini artırmak, sürü sağlığını korumak, yılda bir buzağı eldesine imkan sağlamak, amacıyla işletmeye özel beslemeyemleme-üreme-sağlık koruma-ürün kalitesi koruma/iyileştirme/geliştirme segmentlerinin
bütününden oluşan DOĞRU BESLEME-ÜREME-KALİTELİ SÜT programı uygulayan karlılığınızın ve işletmenizin sürdürülebilirliğinin teminatı olacaktır.

Besi Çiftlikleri

Ülkemiz kırımızı et ihtiyacının karşılanmasında en büyük paya sahip sığır besiciliğimiz son yıllarda büyük gelişme kaydetmiş, bu gelişmeye bağlı olarak da çiftliklerde yaşanan besleme ve karkas kalite sorunları hızla artmıştır. Bilindiği gibi büyükbaş hayvanlarda besi performansı
ve karkas kalitesi pek çok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Bu faktörlerden besi materyalinin ırkı, orijini, yaşı, cinsiyeti, kondisyonu ve besi başı canlı ağırlığı, besi süresi ve besi sonu canlı ağırlığı, sağlık durumu, hedeflenen günlük ağırlık artışı ile besleme yoğunluğu
büyük etkiye sahiptir. Kısa sürede yüksek canlı ağırlık kazancının gerçekleştirebilmesi ancak yoğun besleme ile mümkündür. Besleme yoğunluğu artıkça hedef ağırlığa ulaşmak için beslemede kullanılan yemin kalitesinde, hayvan tarafından tüketilmesinde ve bu yemi
tüketen hayvanın sindirim sisteminde sorunlar yaşanmaktadır.

Besi performansının yüksek olması hayvana bağlı olduğu kadar yem ve kalitesine de bağlıdır. Besi ekonomisi ve karkas kalitesi hayvanın yemden yararlanma oranıyla, yani yeme ete çevirme kabiliyetiyle ilgili olup, ekonomik besi faaliyeti için besiye uygun materyal kullanımı
yanında, yemin kalite ve miktar olarak yeterliliği de önkoşuldur. Besi faaliyeti süresince hayvanın canlı ağırlığı ve günlük canlı ağırlığına uygun rasyonların kullanımı büyük önem taşır. Bu rasyonların 15 günlük süreçler halinde bilgisayar desteğinde, ekonomik, hayvanın
tüketimine uygun, hayvanın sağlığında ve sindirim sisteminde sorun oluşturmayacak, karkasta yağ/kas/su dağılımını kontrol edecek şekilde formüle edilmesi, uygun yem hazırlama-işleme teknikleri kullanılarak hayvana verilmesi gerekir. Bu bağlamda yemlik
yönetimi de ayrı bir önem taşır.

Endüstriyel büyükbaş besiciliğinin diğer bir önkoşulu; işletmenin sürekliliğinin sağlanması ve optimal düzeye kadar sürünün büyütülmesidir. Bu hedef, çevreye duyarlılığı ve modern tekniklerinin uygulanabilirliğini de zorunlu kılar. Bu amaçla gübre yönetimi ve gelişmiş ülkelerdeki modern hayvancılık uygulamalarının yakından takibi gerekir.

Uyan Veteriner Kliniği
MUAYENE

Minik Dostlarımıza Profesyonel Hizmet

AŞI UYGULAMASI

Mikroçip Uygulaması

BİLGİSAYARLI RÖNTGEN & ULTRASON

Teknolojiden Yararlanıyoruz

YOĞUN BAKIM

Minik Dostunuz Bizim İçin Çok Önemli

DİŞ ÜNİTESİ - GÖZ ÜNİTESİ

Detaylı Diş ve Göz Sağlığı

CERRAHİ OPERASYONLAR - DAHİLİYE

Cerrahi Operasyon Yapıyoruz

Pet Kuaför

Evcil Hayvanlarınızın Kuaför Bakımlarını Yapıyoruz

Çiftlik Yönetim Danışmanlığı

Çiftliğinizde ki Hayvanlardan Daha Fazla Verim Almanızı Sağlıyoruz

Pet Ambulans

Ambulansımız Özel Dizaynıyla Siz Hayvan Dostlarının Hizmetindedir.